Zonde

De hele wereld ligt in het boze

Zonde - slechtheid
1 Johannes 5:19
19 Wij weten dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.

Er is helemaal niemand rechtvaardig

niemand rechtvaardig
Romeinen 3:10-18
10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één;
11 Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt;
12 Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe.
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen;
14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;
15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;
16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;
17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend.
18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen.

De hele wereld is voor God verdoemelijk

verdoemelijk
Romeinen 3:19
19 Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.

Die niet gelooft in Jezus is al veroordeeld

Veroordeeld
Johannes 3:18
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam van den eniggeboren Zone Gods.